ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN The Holy Spiritus B.V.
Gevestigd te Sint Jansteen (Hulst), Nederland (ingeschreven Handelsregister Kamer van Koophandel nr: 72766689).
Algemene bepalingen
Artikel 1: Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien uit tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen.
2. Toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de afnemer gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.
3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

Artikel 2: Partijen
In deze algemene leveringsvoorwaarden worden partijen aangeduid als “de leverancier” en “de afnemer”.
Onder “de leverancier” wordt verstaan de besloten vennootschap The Holy Spiritus B.V.
Onder “de afnemer” wordt verstaan de consument of enige andere partij, niet zijnde een (rechts)persoon die handelt in het kader van diens bedrijf of beroep.

Artikel 3: Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Een overeenkomst komt tot stand, en is daarmee voor de leverancier eerst bindend, wanneer de order door de leverancier schriftelijk of electronisch is bevestigd, dan wel als er sprake is van feitelijke uitvoering.
3. De leverancier behoudt zich het recht voor om voor elk van de door haar te leveren goederen minimumhoeveelheden en een minimumaankoopbedrag te bepalen.
4. Het is in beginsel niet mogelijk een (via de webshop tot stand gekomen) overeenkomst te annuleren nadat de bestelling door ons schriftelijk of electronisch is bevestigd.

Artikel 4: Prijzen
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door de leverancier is aangegeven gelden alle (in de webshop) opgegeven prijzen inclusief alle heffingen, belastingen, waaronder de Nederlandse accijnzen en BTW, te vermeerderen met het statiegeld en de verzendkosten en de daarover verschuldigde heffingen en belastingen alsmede de eventueel afzonderlijk gespecificeerde toeslagen en voor zover van toepassing de vergoeding behandeling retouremballage.
2. Indien artikelen niet per volle verpakkingseenheid (bijvoorbeeld: doos) worden afgenomen kan de leverancier een gerieftoeslag/handelingskost toepassen.
3. Per factuur kan de leverancier verwerkingskosten in rekening brengen.
4. Per aflevering geldt een minimale bestelhoeveelheid. Vertegenwoordigt de levering een bedrag lager dan het door de leverancier te bepalen minimum bestelbedrag dan kan door de leverancier een ordergroottetoeslag in rekening worden gebracht.
5. Voor contante betalingen kan door de leverancier een risico- en administratieve toeslag in rekening worden gebracht.
6. Voor de door de leverancier rechtstreeks aan de afnemer geleverde goederen gelden prijzen en toeslagen zoals die op het tijdstip van levering op de website en/of de webshop van de leverancier zijn vastgesteld.
7. De leverancier is te allen tijde gerechtigd prijswijzigingen door te voeren.
8. Voor acties geldt zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere acties, bonus en/of kortingsregelingen.

Artikel 5: Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden via Ideal- of Credit card-betaling zoals aangegeven in de webshop.
2. Indien betaling op factuur achteraf is overeengekomen, dan raakt de afnemer bij niet tijdige betaling in verzuim. Er is sprake van een fatale termijn. De afnemer is aan de leverancier wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119 BW.
3. Eventuele geschillen tussen de afnemer en de leverancier over kwaliteit of uit anderen hoofde door de afnemer ingediende reclames geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten of te verrekenen.
4. De leverancier bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering op de afnemer hij enige betaling toerekent.
5. Bonus- en/of kortingbedragen ten gunste van de afnemer komen te vervallen indien de afnemer in verzuim is als bedoeld in lid 2.
6. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer, waaronder, doch niet uitsluitend de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% (vijftien procent) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,00.
7. Uitsluitend de leverancier is gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van alle vorderingen en schulden die de afnemer heeft of mocht krijgen, niet alleen van de leverancier jegens de afnemer, doch ook van een aan de leverancier direct of indirect gelieerde rechtspersoon en/of natuurlijke personen jegens de afnemer.

Artikel 6: Levering/leveringstermijn
1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen geschiedt de levering, na ontvangst van de betaling, op de in de overeenkomst aangegeven wijze en op het overeengekomen afleveradres.
2. De afnemer dient de goederen onmiddellijk af te nemen. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de goederen op het terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen en geschieden voor rekening en risico van de afnemer. Zodra de te leveren goederen bij de afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de afnemer.
3. Tussen de afnemer en de leverancier worden de tijden waarop de leverancier, althans de door hem ingeschakelde bezorger, in de gelegenheid worden gesteld om de goederen op het adres van de afnemer af te leveren en retouremballage mee te nemen, schriftelijk of electronisch vastgelegd.
4. Indien de levering op de overeengekomen tijden niet kan plaatsvinden, zal …
5. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de leverancier opleveren. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging of verkeerde aflevering.

Artikel 7: Reclames
1. Bij aflevering van de goederen op het adres van de afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument, dan wel op andere directe wijze schriftelijk aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
2. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen uiterlijk binnen 48 uren na aflevering schriftelijk door de afnemer aan de leverancier te worden meegedeeld.
3. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op de leverancier betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door de leverancier geleverde goederen vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer de leverancier onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De goederen waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor de leverancier beschikbaar blijven in de toestand, waarin de goederen zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd.
4. Indien de leverancier van oordeel is dat een klacht gegrond is, is hij uitsluitend gehouden tot zo spoedig mogelijke nieuwe levering (vervanging of levering van het ontbrekende), zonder dat de afnemer aanspraak heeft op schadevergoeding. De afnemer zal de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van de leverancier houden.
5. Het indienen van een reclame ontslaat de afnemer niet tot nakoming van zijn (betalings)verplichtingen.
6. Hoewel de website en webshop van leverancier met de grootste zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen, kan het voor komen dat kenmerken van goederen (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en heeft afnemer geen recht op levering op grond van de foutief weergegeven informatie.

Artikel 8: Retourneren
1. Binnen 14 dagen na levering, kan afnemer bij leverancier een schriftelijk verzoek indien om (een deel van) de bestelde goederen retour te leveren. Leverancier zal schriftelijk aangeven hoe de retourlevering kan plaatsvinden.
2. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking en inhoud inclusief het etiket van het product ongeopend en onbeschadigd is.
3. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het aankoopbedrag van betreffende goederen terug gestort op de (credit card)rekening van afnemer.
4. Eventuele verzendkosten voor de retournering komen voor rekening van afnemer en worden, indien van toepassing, ingehouden op het in lid 3 genoemde bedrag.

Artikel 9: Risico/Eigendomsvoorbehoud
1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat bij aflevering (al dan niet direct na aftekening van de begeleidende vrachtbrieven of afleveringsdocumenten) over op de afnemer.
2. Alle door de leverancier afgeleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de afnemer de koopprijs daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes, evenals enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.
3. Indien de afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in dit artikel bedoeld, is de leverancier gerechtigd de zaken die aan haar toebehoren zelf en voor rekening van de afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De afnemer zal hieraan medewerking verlenen. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan de leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid leverancier
1. De leverancier is niet aansprakelijk jegens de afnemer zolang de afnemer zijn verplichtingen jegens de leverancier niet is nagekomen.
2. De leverancier aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van de leverancier. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.
3. De omvang van de aansprakelijkheid van de leverancier is per gebeurtenis beperkt tot de directe schade en wel als volgt:
a. primair geldt dat indien in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en), de aansprakelijkheid beperkt is tot dit uitbetaalde bedrag, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar is;
b. indien ter zake geen verzekering gesloten is of geen polisdekking verleend is, dan is de schade beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief BTW);
c. in geen geval zal de totale vergoeding van directe schade op grond van het bepaalde in dit lid meer bedragen dan € 5.000,- (exclusief BTW);
4. Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in het tweede lid van dit artikel meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.
5. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen:
a. gevolgschade;
b. gederfde winst;
c. gemiste besparingen.
6. De aansprakelijkheid van de leverancier gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit anderen hoofde, voornamelijk onrechtmatige daad.
7. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is de leverancier niet aansprakelijk.
8. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van de leverancier strekken ook ten gunste van de bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van de leverancier.
9. Indien de leverancier ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de afnemer c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal de afnemer haar ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van leverancier of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevenden en ondergeschikten.

Artikel 11: Overmacht
1. Mocht de leverancier als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal de leverancier gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn en gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.
2. Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de leverancier als de afnemer gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
3. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van tekortkoming van de leveranciers van wie de leverancier een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, evenals iedere andere storing in het bedrijf van de leverancier.

Artikel 12: Beëindiging
1. De leverancier is bevoegd (een) gesloten overeenkomst(en) met de afnemer geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen op grond van iedere tekortkoming door de afnemer in de nakoming van een overeenkomst, onverminderd het recht van de leverancier om schadevergoeding te vorderen.
2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten zijn de vorderingen van de leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, onder andere in de volgende situaties:
a. in geval de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surseance van betaling aanvraagt, of de wet schuldsanering natuurlijke personen op de afnemer van toepassing wordt verklaard; b. in geval de afnemer een natuurlijk persoon is en overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;
c. na het sluiten van de overeenkomst de leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet (behoorlijk) zal nakomen;
d. de afnemer verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van de leverancier onvoldoende is;
e. indien de afnemer ondanks aanmaning, per aangetekende brief met berichtgeving van ontvangst of per deurwaardersexploot, in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn.
In de gevallen a tot en met e is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel tot (gedeeltelijke) ontbinding van die overeenkomsten over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen.
3. In het geval de leverancier (een) gesloten overeenkomst(en) rechtsgeldig beëindigd, is de leverancier gerechtigd – indien zij inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen – om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
4. De afnemer is bevoegd (een) gesloten overeenkomst(en) met de leverancier geheel danwel gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van de afnemer om schadevergoeding te vorderen, indien het (de) geleverde product(en) niet beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de afwijking de ontbinding niet rechtvaardigt en herstel of vervanging niet mogelijk is.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
1. De inhoud van de website van de leverancier, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, apps en overige programmatuur en alle overige etiketten, reclame-uitingen en/of anderszins zijn beschermd door auteurs-, merk-, model- en/of databankrechten (“IE-rechten”). Deze rechten berusten bij de leverancier of de betreffende rechthebbende.
2. De afnemer, dan wel elke willekeurige derde, mag de website van de leverancier uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier is het niet toegestaan enig onderdeel van de IE-rechten te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

Artikel 14: Persoonsgegevens
1. Bestellingen via de webshop kunnen uitsluitend geplaatst worden nadat de afnemer een account heeft aanmaakt. Ten behoeve van dit account, verwerken wij verschillende persoonsgegevens. Op de verwerking van persoonsgegevens van afnemers is het privacybeleid van leverancier van toepassing, zoals te vinden via ….
2. Zowel voor het aanmaken van een account als op het moment van aflevering, zal de leverancier, althans de door hem ingeschakelde bezorger, een leeftijdscontrole uitvoeren. De afnemer dient, indien hij (mogelijk) jonger is dan 25 jaar, in het kader van deze controle bij de aflevering een geldig legitimatiebewijs te tonen. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste van 18 jaar wordt voldaan of zulks niet vastgesteld kan worden, zal de bestelling niet worden afgegeven en zullen annuleringskosten ten bedrage van € … in rekening worden gebracht.

Slotbepalingen

Artikel 15: Wijzigingen
De leverancier kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aanvullen of wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra de afnemer een nieuwe bestelling bij de leverancier plaatst. De afnemer geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 16: Geschillen
1. Op deze algemene voorwaarden, op elke overeenkomst tussen leverancier en de afnemer en alle daarmee samenhangende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn – voor zover overigens al van toepassing – uitgesloten. Datzelfde geldt voor enige bestaande of toekomstige nationale of internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
2. Alle geschillen tussen partijen samenhangend met de overeenkomst tot levering van de goederen of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staand, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN The Holy Spiritus B.V.
Gevestigd te Sint Jansteen (Hulst), Nederland (ingeschreven Handelsregister Kamer van Koophandel nr: 72766689).
Algemene bepalingen

Artikel 1: Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien uit tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen.
2. Toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de afnemer gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.
3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

Artikel 2: Partijen
In deze algemene leveringsvoorwaarden worden partijen aangeduid als “de leverancier” en “de afnemer”.
Onder “de leverancier” wordt verstaan de besloten vennootschap The Holy Spiritus B.V.
Onder “de afnemer” wordt verstaan de horecaondernemer, de detaillist, groothandel, slijterij, of enige andere wederpartij, niet zijnde de consument.

Artikel 3: Aanbiedingen/orders
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Een overeenkomst komt tot stand, en is daarmee voor de leverancier eerst bindend, wanneer de order door de leverancier schriftelijk is bevestigd, dan wel als er sprake is van feitelijke uitvoering.
3. De leverancier behoudt zich het recht voor om voor elk van de door haar te leveren goederen minimumhoeveelheden en een minimumaankoopbedrag te bepalen.

Artikel 4: Prijzen
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door de leverancier is aangegeven gelden alle opgegeven prijzen inclusief alle heffingen, belastingen en accijnzen, etc., doch exclusief BTW, verzendkosten, het statiegeld, waarborgsommen en voor zover van toepassing de vergoeding behandeling retouremballage en eventuele afzonderlijk gespecificeerde toeslagen.
2. Indien artikelen niet per volle verpakkingseenheid (bijvoorbeeld: doos) worden afgenomen kan de leverancier een gerieftoeslag/handelingskost toepassen.
3. Per factuur kan de leverancier verwerkingskosten in rekening brengen.
4. Per aflevering geldt een minimale bestelhoeveelheid. Vertegenwoordigt de levering een bedrag lager dan het door de leverancier te bepalen minimum bestelbedrag dan kan door de leverancier een ordergroottetoeslag in rekening worden gebracht.
5. Voor bestellingen buitenom de kantoortijden (kantoortijden zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur) kan de leverancier een toeslag in rekening brengen.
6. Voor contante betalingen kan door de leverancier een risico- en administratieve toeslag in rekening worden gebracht.
7. Actieartikelen kunnen niet worden geretourneerd. Op actieartikelen zijn eventuele bonus- en/of kortingsafspraken niet van toepassing. Actieartikelen zijn enkel verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
8. De leverancier kan handlings- en administratiekosten in rekening brengen bij het retourneren van volgoed.
9. Voor de door de leverancier rechtstreeks aan de afnemer geleverde producten gelden prijzen en toeslagen zoals die op het tijdstip van levering in de prijscourant van de leverancier zijn vastgesteld. In de overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer is de betreffende prijscourant van toepassing verklaard.
10. De leverancier is te allen tijde gerechtigd prijswijzigingen door te voeren.
11. De vooropgestelde prijssetting van de leverancier/producent dient ten allen tijde nageleefd te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door de leverancier is aangegeven. Indien er hieraan verzaakt wordt, kan dit tot ontbinding van de overeenkomst leidden tussen de leverancier en de afnemer, zonder enige (gevolg)-schade.

Artikel 5: Levering/leveringstermijn
1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen geschiedt de levering op een door de leverancier te bepalen wijze aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres.
2. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen en geschieden voor rekening en risico van de afnemer. Bij aflevering van de verkochte producten op het adres van de afnemer geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van de leverancier. Zodra de te leveren producten bij het bedrijf van de afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de afnemer. Verzoekt de afnemer om de producten levering op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan de leverancier de hieraan verbonden kosten bij de afnemer in rekening brengen.
3. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal de afnemer voor eigen rekening en risico zorgdragen voor voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen. Tussen de afnemer en de leverancier worden de tijden waarop de vervoerder(s) in de gelegenheid worden gesteld om de goederen op het adres van de afnemer af te leveren en retouremballage mee te nemen, schriftelijk vastgelegd” dient op voorhand schriftelijk vastgelegd te zijn.
4. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de leverancier opleveren. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging of verkeerde aflevering. Indien de afnemer wenst dat de aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, dient zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de leverancier. Indien de leverancier hiermee in gebreke blijft, is de afnemer, behoudens het bepaalde in artikel 13, gerechtigd eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De afnemer heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is. De leverancier is echter in geen geval aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van de afnemer ten gevolge van het niet op voorraad zijn van goederen bij de leverancier.
5. De leverancier heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door haar gewenste vorm, dan wel contante betaling te verlangen.
6. Retourzendingen van geleverde goederen zijn slechts toegestaan, indien de leverancier daartoe uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. De kosten hiervan komen voor rekening van de afnemer.
7. De leverancier is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Reclames
1. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument , dan wel op andere directe wijze schriftelijk aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
2. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen uiterlijk binnen 48 uren na aflevering schriftelijk door de afnemer aan de leverancier te worden meegedeeld.
3. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op de leverancier betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door de leverancier geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer de leverancier onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor de leverancier beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij de leverancier daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dat het duurzame gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.
4. Indien de leverancier van oordeel is dat een klacht gegrond is, is hij uitsluitend gehouden tot zo spoedig mogelijke nieuwe levering (vervanging of levering van het ontbrekende), zonder dat de afnemer aanspraak heeft op schadevergoeding. De afnemer zal de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van de leverancier houden.
5. Het indienen van een reclame ontslaat de afnemer niet tot nakoming van zijn (betalings)verplichtingen.

Artikel 7: Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de facturen op de door de leverancier aan te geven wijze te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum, dit zodanig dat, het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn op de bankrekening van de leverancier is bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling raakt de afnemer in verzuim. Er is sprake van een fatale termijn.
2. Eventuele geschillen tussen de afnemer en de leverancier over kwaliteit of uit anderen hoofde door de afnemer ingediende reclames geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten of te verrekenen.
3. In geval van niet tijdige betaling is de afnemer aan de leverancier wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
4. De leverancier bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering op de afnemer hij enige betaling toerekent.
5. Bonus- en/of korting bedragen ten gunste van de afnemer komen te vervallen indien de afnemer in verzuim is als bedoeld in lid 1.
6. Geopende artikelen worden in geen enkel geval terug genomen/ vergoed.
7. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer, waaronder, doch niet uitsluitend de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% (vijftien procent) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,00.
8. Uitsluitend de leverancier is gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van alle vorderingen en schulden die de afnemer heeft of mocht krijgen, niet alleen van de leverancier jegens de afnemer, doch ook van een aan de leverancier direct of indirect gelieerde rechtspersoon en/of natuurlijke personen jegens de afnemer.

Artikel 8: Risico/Eigendomsvoorbehoud
1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat bij aflevering (al dan niet direct na aftekening van de begeleidende vrachtbrieven) over op de afnemer, zijnde het moment waarop de goederen los/laad gereed aangeboden worden aan de afnemer.
2. Alle door de leverancier afgeleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de afnemer de koopprijs daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes, evenals enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan. De afnemer heeft echter het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij de leverancier schriftelijk te kennen geeft dat de afnemer deze goederen terstond ter beschikking van de leverancier moet stellen.
3. Indien de afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in dit artikel bedoeld, is de leverancier gerechtigd de zaken die aan haar toebehoren zelf en voor rekening van de afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De afnemer zal hieraan medewerking verlenen. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan de leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9: Verplichtingen van de afnemer en verboden
1. Elke de afnemer is verplicht:
a. alle door de leverancier in het verkeer gebrachte goederen uitsluitend te verhandelen in de originele, van de leverancier afkomstige verpakkingen, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan en, voor zover van toepassing, aan zijn de afnemers voor de emballage gelijke bedragen aan statiegeld en/of vergoeding behandeling retouremballage in rekening te brengen respectievelijk bij terug ontvangst te vergoeden als daarvoor in de prijscourant van de leverancier voor het betreffende goed zijn vermeld;
b. zich te onthouden van gedragingen die naam, merken, producten of emballage van de door de leverancier geleverde goederen of het daarmee verbonden imago zouden kunnen schaden;
c. alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van alle aangeboden dranken zoals o.a.; bieren, ciders, honingwijnen (Mede), likeuren (incl. Likorette), distillaten en alle overige dranken en overige goederen van de leverancier, waartoe onder meer behoort het uit het directe en indirecte (zon-)licht (of kunstmatig gemaakte verlichting) weren, overdekt en vorstvrij opslaan, van de grond, ongediertevrij,… van de geleverde goederen. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor gebreken van de van hem afkomstige goederen die te wijten zijn aan onjuiste of onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan door of vanwege de afnemer of door hem geleverde derden. De afnemer zal deugdelijk dienen aan te tonen dat aan voorgaande is voldaan.
2. Het is de afnemer niet toegestaan:
a. het vullen c.q. doen vullen van cilinders of het gebruiken anderszins dan ten behoeve van reguliere tap – en schenkinstallaties incl. fusten;
b. cilinders geleverd door de leverancier door te leveren of ter beschikking te stellen aan derden.
3. De afnemer verleent aan de leverancier en haar toeleverancier en/of producent onherroepelijk en onvoorwaardelijk machtiging de bij hem krachtens welke titel ook in gebruik zijnde terreinen, gebouwen, ruimte en dergelijke te betreden ter zake van inspectie van emballage, waaronder eveneens begrepen cilinders, zowel voor wat betreft de wijze van opslag als de gebruikswijze.
4. Voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen en verboden is de afnemer verplicht aan de leverancier een niet voor korting of compensatie vatbare boete te betalen van € 1.000,00 (zegge duizend euro) per overtreding en van € 100,00 (zegge honderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en in zodanig geval te aanvaarden dat de leverancier het recht heeft (een) gesloten overeenkomst(en), te annuleren of ontbonden te verklaren en/of de afnemer van verdere levering van goederen uit te sluiten, onverminderd het recht tot vergoeding van de volledige schadevergoeding, en onverminderd het recht van de leverancier om alsnog nakoming te vorderen al dan niet met schadevergoeding.

Artikel 10: Omzetbonus
Bonus- en/of kortingsbedragen ten gunste van de afnemer zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door de afnemer verschuldigde bedragen, waarover de bonus en/of kortingen worden berekend, aan de leverancier zijn voldaan. Door de afnemer nog verschuldigde factuurbedragen zullen door de leverancier op de uit te keren bonus- en/of kortingsbedragen in mindering worden gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. De leverancier is niet aansprakelijk jegens de afnemer zolang de afnemer zijn verplichtingen jegens de leverancier niet is nagekomen.
2. De Leverancier aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van de leverancier. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.
2. De leverancier besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde en geleverde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De leverancier aanvaardt derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Daarnaast is aansprakelijkheid van de leverancier uitgesloten indien de afnemer en/of de gebruiker niet voldoet aan de in artikel 9 genoemde verplichtingen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot de aan de afnemer gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.
3. De omvang van de aansprakelijkheid van de leverancier is per gebeurtenis beperkt tot de directe schade en wel als volgt:
a. primair geldt dat indien in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en), de aansprakelijkheid beperkt is tot dit uitbetaalde bedrag, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar is;
b. indien ter zake geen verzekering gesloten is of geen polis dekking verleend is, dan is de schade beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding van directe schade op grond van het bepaalde in dit lid sub b meer bedragen dan € 5.000,-;
4. Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in het tweede lid van dit artikel meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.
5. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen:
a. gevolgschade;
b. gederfde winst;
c. gemiste besparingen;
d. schade door bedrijfstagnatie;
e. de niet nakoming van de afnemer aan het gebruik van de geleverde cilinders en toebehoren verbonden voorschriften inclusief tijdig ter beschikking stellen ten behoeve van periodieke keuring, inspectie en controle, dan wel het voorziene normale gebruik;
f. normale slijtage;
g. de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
h. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van de afnemer toegepast, dan wel aangeleverd;
i. schade opgetreden na levering indien de afnemer (of een derde) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier over is gegaan tot herstel of andere werkzaamheden aan het geleverde heeft (laten) verricht(en).
6. De aansprakelijkheid van de leverancier gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit anderen hoofde, voornamelijk onrechtmatige daad.
7. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is de leverancier niet aansprakelijk.
8. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van de leverancier strekken ook ten gunste van de bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van de leverancier.
9. Indien de leverancier ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de afnemer c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal de afnemer haar ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen.
10. Met betrekking tot een symbool betreffende Uniforme Artikel Codering als bedoeld in de European Article Numbering Association (E.A.N.) regeling, is de leverancier nimmer aansprakelijk, tenzij de voorschriften van de E.A.N, niet zijn opgevolgd.
11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12: Overmacht
1. Mocht de leverancier als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal de leverancier gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn en gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.
2. Mocht de overmacht langer dan twee maanden duren, dan zal zowel de leverancier als de afnemer gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Indien er hiervoor reeds onkosten gemaakt werden door de leverancier zullen deze wel in rekening gebracht worden met een minimum van 10% op de vooropgestelde offerte en of factuur, met een minimum bedrag van 100€.
3. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van tekortkoming van de leveranciers van wie de leverancier een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, evenals iedere andere storing in het bedrijf van de leverancier.

Artikel 13: Beëindiging
1. De leverancier is bevoegd (een) gesloten overeenkomst(en) met de afnemer geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen op grond van iedere tekortkoming door de afnemer in de nakoming van een overeenkomst, onverminderd het recht van de leverancier om schadevergoeding te vorderen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 en de overige haar toekomende rechten zijn de vorderingen van de leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, onder andere in de volgende situaties:
a. in geval de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surseance van betaling aanvraagt, of de wet schuldsanering natuurlijke personen op de afnemer van toepassing wordt verklaard; b. in geval de afnemer een natuurlijk persoon is en overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;
c. na het sluiten van de overeenkomst de leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet (behoorlijk) zal nakomen;
d. de afnemer verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van de leverancier onvoldoende is;
e. indien de afnemer ondanks aanmaning, per aangetekende brief met berichtgeving van ontvangst of per deurwaardersexploot, in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn;
f. indien de afnemer binnen zijn onderneming de zeggenschap verliest en/of de onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen of gestaakt.
In de gevallen a tot en met f is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel tot (gedeeltelijke) ontbinding van die overeenkomsten over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen.
3. In het geval de leverancier (een) gesloten overeenkomst(en) rechtsgeldig beëindigd, is de leverancier gerechtigd – indien zij inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen – om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
1. De inhoud van de website, en alle andere digitale, analoge, sociale media, … van de leverancier, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, apps en overige programmatuur en alle overige etiketten, technische data, technische fiches, foto’s, filmpjes, tekeningen, reclame-uitingen en/of anderszins zijn beschermd door auteurs-, merk-, model- en/of databankrechten (“IE-rechten”). Deze rechten berusten bij de leverancier of de betreffende rechthebbende.
2. De afnemer, dan wel elke willekeurige derde, mag de website van de leverancier uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier is het niet toegestaan enig onderdeel van de IE-rechten te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

Slotbepalingen

Artikel 15: Wijzigingen
De leverancier kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aanvullen of wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra de afnemer een nieuwe bestelling bij de leverancier plaatst. De afnemer geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 16: Geschillen
1. Op deze algemene voorwaarden, op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever en alle daarmee samenhangende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens koopverdrag is – voor zover overigens al van toepassing – uitgesloten. Datzelfde geldt voor enige bestaande of toekomstige nationale of internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
2. Alle geschillen tussen partijen samenhangend met de overeenkomst tot opdracht of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staand, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.

Price Based Country test mode enabled for testing België. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari